Feature, 13min
Japan, 2020
Japans (English subtitles)

Director: Noboru Suzuki
Cast: Bakko Maeda, Lynn Nagatsuki, Mayumi Amano, Shiino Fujita, Shinsuke Kato
Genre: Fantasy, Mystery